Urząd Miasta Szczecin

Szczecin USC - pl. Armii Krajowej 1

Wybierz usługę

Regulamin rezerwacji wizyt

 1. Aby zarezerwować wizytę należy wypełnić puste pola oraz wskazać rodzaj czynności i wybrać miesiąc, dzień i godzinę. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 2. W dniu zaplanowanej wizyty, przed określoną wcześniej godziną, należy pobrać bilet z terminala biletowego. Terminal biletowy wydrukuje bilet po wprowadzeniu numeru PESEL Klienta.
 3. W przypadku zarezerwowania kilku wizyt w tym samym dniu numer PESEL Klienta należy wpisać za każdym razem przed pobraniem kolejnych biletów. Z wydrukowanym biletem należy oczekiwać na pojawienie się numeru z biletu oraz numeru stanowiska na głównym wyświetlaczu. Nie odebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 4. Klient może zarezerwować tylko dwie wizyty z każdej grupy.
 5. W przypadku podania adresu e-mail system wygeneruje potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres.
 6. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty poinformuj nas o tym:
  • e-mailem na adres: uscrezerwacje@um.szczecin.pl
  • telefonicznie (+48) 91 424-5258
  • poprzez wejście na link ODWOŁANIE WIZYTY , który także przesyłany jest automatycznie wraz z potwierdzeniem na wskazany wcześniej adres e-mail.
 7. Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
  Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin,
  pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
  telefon: 91 4245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl ; gholka@um.szczecin.pl
  Pouczam o prawie do żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
  Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin- Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.
Opis procedury
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.

Odbiór dowodu osobistego:

1) Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Przy odbiorze dokumentu jego posiadacz ustala 4-cyfrowy PIN1 do certyfikatu uwierzytelnienia i identyfikacji oraz 6-cyfrowy PIN2 jeśli wnioskował o certyfikat podpisu osobistego. Ustalenie kodów PIN jest dobrowolne i może zostać dokonane przy odbiorze dowodu lub w późniejszym terminie w dowolnym urzędzie. Ponadto posiadacz dowodu otrzymuje kod odblokowujący PUK, który można odebrać przy odbiorze dowodu lub w terminie późniejszym TYLKO w urzędzie, w którym złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2) Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i osoby do lat 13) odbiera rodzic albo opiekun prawny – dowód wydany dla tej grupy osób będzie posiadał tylko certyfikat potwierdzenia obecności. Nie będą ustalane kody PIN, ani wydawany kod odblokowujący PUK.

3) Dowód wydany osobie małoletniej może odebrać również rodzic, który nie składał wniosku.

4) Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowe ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat) odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Kod PIN może ustalić TYLKO posiadacz dowodu osobistego i tylko posiadacz dowodu osobistego otrzyma kod odblokowujący PUK (nie rodzic, opiekun, kurator).

5) Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia. Jeżeli dziecko nie było przy składaniu wniosku, ponieważ nie miało ukończonego 5 roku życia a w chwili odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat, to musi być obecne przy odbiorze dokumentu.

6) Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

 

Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.

 

UWAGA

z powodu utrzymujących się problemów z dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,

do czasu pełnej "stabilizacji systemu" i usunięcia problemów przez Ministerstwo Cyfryzacji,

usługa dostępna tylko na podstawie bieżących biletów wydawanych w Biletomatach i w Informacji:

Oddział Lewobrzeże - plac Armii Krajowej 1 - sala nr 62

Oddział Prawobrzeże - ul. Rydla 39-40  - sala nr 20

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.

Usługa dostępna jest również na podstawie bieżących biletów wydawanych w Biletomatach i w Informacji:
Oddział Lewobrzeże - plac Armii Krajowej 1 - sala nr 62
Oddział Prawobrzeże - ul. Rydla 39-40  - sala nr 20

Internetowe umówienia wizyt są możliwe na dzień następny i w okresie 7 kolejnych dni kalendarzowych.

W celu wymiany pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny należy przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe
 • KARTĘ POJAZDU (!), jeżeli była wydana
 • polisę OC
 • ewentualne upoważnienie od pozostałych właścicieli, jeżeli pojazd jest współwłasnością
 • dowód tożsamości

Pozostałe sprawy:

WSO-LVI

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

WSO-LVII

Wydanie decyzji na wyrobienie zastępczej tabliczki znamionowej

WSO-LXXII

Zniszczenie/utrata/kradzież tablic rejestracyjnych i zamówienie wtórnika

WSO-LXXIX

Wtórnik nalepki legalizacyjnej i nalepki na tablice tymczasowe

WSO-LXXXIV

Montaż/demontaż haka oraz wpis taxi, gaz, VAT, PIT i CIT

WSO-XLII

Dodatkowa (trzecia) tablica rejestracyjna oraz jej wtórnik

 

Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.

 Usługa dostępna jest również na podstawie bieżących biletów wydawanych w Biletomatach i w Informacji:
Oddział Lewobrzeże - plac Armii Krajowej 1 - sala nr 62
Oddział Prawobrzeże - ul. Rydla 39-40  - sala nr 20

Internetowe umówienia wizyt są możliwe na dzień następny i w okresie 14 kolejnych dni kalendarzowych.

WSO-LV

Karta pojazdu

WSO-LVII

Wydanie decyzji na wyrobienie zastępczej tabliczki znamionowej

WSO-LVIII

Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek

WSO-LIX

Przedłużenie pozwolenia czasowego

WSO-LX

Wtórnik pozwolenia czasowego

WSO-LXI

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

WSO-LXII

Rejestracja pojazdu (nowego i używanego) po zmianie właściciela w kraju

WSO-LXIII

Wyrejestrowanie pojazdu

WSO-LXIV

Wymiana dowodu rejestracyjnego (zapisanego)

WSO-LXV

Wymiana dowodu rejestracyjnego (zniszczonego)

WSO-LXVI

Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany nazwiska/nazwy lub adresu w obrębie Gminy Miasto Szczecin

WSO-LXVIII

Zmiany w dowodzie rejestracyjnym (dane techniczne) bez zmiany rodzaju pojazdu

WSO-LXIX

Rejestracja pojazdu po zmianie adresu miejsca zamieszkania na teren innego starostwa

WSO-LXX

Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych (numerów nadwozia)

WSO-LXXI

Zniszczenie/zgubienie/kradzież tablic rejestracyjnych i wymiana na tablice z nowym numerem rejestracyjnym

WSO-LXXIII

Wtórnik dowodu rejestracyjnego

WSO-LXXIV

Rejestracja pojazdu marki "SAM" tj. konstrukcji własnej

WSO-LXXV

Rejestracja lub zmiana pojazdu na zabytkowy

WSO-LXXVI

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencyjnych pojazdów

WSO-LXXX

Wtórnik nalepki kontrolnej

WSO-LXXXI

Zmiana rodzaju pojazdu

WSO-LXXXIII

Zastaw rejestrowy

WSO-LXXXVI

Czasowe wycofanie i przywrócenie pojazdu do ruchu

 

W tej grupie spraw można wyjaśnić również:
- niezgodności parametrów technicznych
- zajęcia komornicze i zastawy

Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.

Do odbioru prawa jazdy należy przedłożyć:
- dokument tożsamości
- dotychczasowe prawo jazdy celem anulowania.

W razie odnalezienia utraconego dokumentu należy go zwrócić do organu, który go wystawił.

Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.