Urząd Miasta Szczecin

Szczecin Prawobrzeże - ul. Rydla 39-40

Wybierz usługę

Terms and condition

 1. Aby zarezerwować wizytę należy wypełnić puste pola oraz wskazać rodzaj czynności i wybrać miesiąc, dzień i godzinę. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 2. W dniu zaplanowanej wizyty, przed określoną wcześniej godziną, należy pobrać bilet z terminala biletowego. Terminal biletowy wydrukuje bilet po wprowadzeniu numeru PESEL Klienta.
 3. W przypadku zarezerwowania kilku wizyt w tym samym dniu numer PESEL Klienta należy wpisać za każdym razem przed pobraniem kolejnych biletów. Z wydrukowanym biletem należy oczekiwać na pojawienie się numeru z biletu oraz numeru stanowiska na głównym wyświetlaczu. Nie odebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 4. Klient może zarezerwować tylko dwie wizyty z każdej grupy.
 5. W przypadku podania adresu e-mail system wygeneruje potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres.
 6. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty poinformuj nas o tym:
  • e-mailem na adres: filia@um.szczecin.pl
  • telefonicznie (+48) 91 4627172 lub 91 4628473
  • poprzez wejście na link „ODWOŁANIE WIZYTY”, który także przesyłany jest automatycznie wraz z potwierdzeniem na wskazany wcześniej adres e-mail.
 7. Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
  Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin,
  pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
  telefon: 91 4245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl ; gholka@um.szczecin.pl
  Pouczam o prawie do żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
  Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin- Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.
Opis procedury
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.

 

 

Odbiór dowodu osobistego:                                                                                           

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.  

2. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i osoby do lat 13) odbiera rodzic albo opiekun prawny.

3. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowe ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat) odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

 4. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia. Jeżeli dziecko nie było przy składaniu wniosku, ponieważ nie miało ukończonego 5 roku życia a w chwili odbioru dokumentu ma ukończone 5 lat, to musi być obecne przy odbiorze dokumentu.

5. Dowód wydany osobie małoletniej odbiera rodzic, który złożył wniosek.

6. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód,o ile nie została zgłoszona jego utrata.

Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.

 

UWAGA

z powodu utrzymujących się problemów z dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców,

do czasu pełnej "stabilizacji systemu" i usunięcia problemów przez Ministerstwo Cyfryzacji,

usługa dostępna tylko na podstawie bieżących biletów wydawanych w Biletomatach i w Informacji:

Oddział Lewobrzeże - plac Armii Krajowej 1 - sala nr 62

Oddział Prawobrzeże - ul. Rydla 39-40  - sala nr 20

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.

Usługa dostępna jest również na podstawie bieżących biletów wydawanych w Biletomatach i w Informacji:
Oddział Lewobrzeże - plac Armii Krajowej 1 - sala nr 62
Oddział Prawobrzeże - ul. Rydla 39-40  - sala nr 20

Internetowe umówienia wizyt są możliwe na dzień następny i w okresie 7 kolejnych dni kalendarzowych.

 

 

W celu wymiany pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny należy przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe
 • KARTĘ POJAZDU (!), jeżeli była wydana
 • polisę OC
 • ewentualne upoważnienie od pozostałych właścicieli, jeżeli pojazd jest współwłasnością
 • dowód tożsamości
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.

 Usługa dostępna jest również na podstawie bieżących biletów wydawanych w Biletomatach i w Informacji:
Oddział Lewobrzeże - plac Armii Krajowej 1 - sala nr 62
Oddział Prawobrzeże - ul. Rydla 39-40  - sala nr 20

Internetowe umówienia wizyt są możliwe na dzień następny i w okresie 14 kolejnych dni kalendarzowych.

W tej grupie spraw można wyjaśnić również:
- niezgodności parametrów technicznych
- zajęcia komornicze i zastawy

Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.

Do odbioru prawa jazdy należy przedłożyć:
- dokument tożsamości
- dotychczasowe prawo jazdy celem anulowania.

W razie odnalezienia utraconego dokumentu należy go zwrócić do organu, który go wystawił.

Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
USC-XVI Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.
Opis procedury
Po dokonaniu rezerwacji oszczędź swój czas, opłacając wybraną czynność urzędową przez Internet.