Urząd Miasta Szczecin

Szczecin Lewobrzeże

Wybierz usługę

Regulamin rezerwacji wizyt

 1. Aby zarezerwować wizytę należy wypełnić puste pola oraz wskazać rodzaj czynności i wybrać miesiąc, dzień i godzinę. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku „umów wizytę” wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.
 2. Klient rezerwując termin wizyty oświadcza, że:
  • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do rezerwacji terminu wizyty i jej obsługi.
 3. W dniu zaplanowanej wizyty, przed określoną wcześniej godziną, należy pobrać bilet z terminala biletowego. Terminal biletowy wydrukuje bilet po wprowadzeniu numeru PESEL Klienta.
 4. W przypadku zarezerwowania kilku wizyt w tym samym dniu numer PESEL Klienta należy wpisać za każdym razem przed pobraniem kolejnych biletów. Z wydrukowanym biletem należy oczekiwać na pojawienie się numeru z biletu oraz numeru stanowiska na głównym wyświetlaczu. Nie odebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji wizyty.
 5. Klient może zarezerwować tylko dwie wizyty z każdej grupy.
  Jeśli została dokonana ponowna rezerwacja na ten sam dzień i na ten sam numer PESEL Klienta, to kolejna rezerwacja wizyty będzie niemożliwa.
 6. W przypadku podania adresu e-mail system wygeneruje potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres.
 7. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty poinformuj nas o tym:
  • e-mailem na adres: ekancelaria@um.szczecin.pl
  • telefonicznie (+48) 91 424-5933, 91 424-5932, 91 424-5931
  • poprzez wejście na link „ODWOŁANIE WIZYTY”, który także przesyłany jest automatycznie wraz z potwierdzeniem na wskazany wcześniej adres e-mail.
Opis procedury
Opis procedury

Osoba odbierająca dowód osobisty zwraca wystawcy dowodu część B formularza (otrzymaną przy złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego), w przypadku otrzymania zaświadczenia osoba odbierająca dowód zwraca zaświadczenie.
 

Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
- dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
- dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
- dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
- dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, niemającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
- dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku niemożności odbioru dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.
Opis procedury

WMiRSPN-I

Nadawanie na własność gospodarstw rolnych

WMiRSPN-II

Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu pod budynkami, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę rolniczą

WMiRSPN-III

Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego

WMiRSPN-IV

Umorzenie lub rozłożenie na raty zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami związanych z korzystaniem z lokalu użytkowego

WMiRSPN-V

Zmiana wysokości udziałów w nieruchomościach wspólnych (poprzez ich sprostowanie), w których Gmina Miasto Szczecin jest właścicielem lokali oraz ponoszenia kosztów tych działań

WMiRSPN-VI

Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi

WMiRSPN-VII

Ustalenie stopnia realizacji uprawnień poprzez nabycie nieruchomości na terenie m. Szczecin za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Polski w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.

WMiRSPN-VIII

Zabudowa wspólnej granicy, zbliżenie się do granicy obiektem mieszkalnym lub innym

WMiRSPN-IX

Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej

WMiRSPN-X

Oddanie nieruchomości w trwały zarząd

WMiRSPN-XII

Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod gminne i powiatowe drogi publiczne, które przeszły na własność Miasta Szczecina na podstawie art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

WMiRSPN-XIII

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

WMiRSPN-XIV

Ustanowienie służebności przesyłu dla istniejącej infrastruktury technicznej

WMiRSPN-XVII

Wgląd i wydanie kserokopii dokumentów

WMiRSPN-XVIII

Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy

WMiRSPN-XIX

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego dotychczasowego najemcy

WMiRSPN-XX

Sprzedaż garażu na rzecz jego dotychczasowego najemcy

WMiRSPN-XXI

Przydział lokalu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

WMiRSPN-XXII

Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej w związku ze sprzedażą części wspólnych nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową

WMiRSPN-XXIII

Udostępnienie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

WMiRSPN-XXIV

Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych

WMiRSPN-XXV

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Opis procedury

W celu wymiany pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny należy przedłożyć:

 • pozwolenie czasowe
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana
 • polisę OC
 • ewentualne upoważnienie od pozostałych właścicieli, jeżeli pojazd jest współwłasnością
 • dowód tożsamości
Opis procedury

Do odbioru prawa jazdy należy przedłożyć:
- dokument tożsamości
- dotychczasowe prawo jazdy celem anulowania.

W razie odnalezienia utraconego dokumentu należy go zwrócić do organu, który go wystawił.

Opis procedury
Opis procedury

WUiAB-I

Pozwolenie na budowę

WUiAB-II

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany

WUiAB-III

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części

WUiAB-IV

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

WUiAB-V

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

WUiAB-VI

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

WUiAB-VII

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WUiAB-VIII

Pozwolenie na rozbiórkę

WUiAB-IX

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

WUiAB-X

Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

WUiAB-XI

Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego

WUiAB-XII

Przeniesienie pozwolenia na budowę

WUiAB-XIII

Przeniesienie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę

WUiAB-XIV

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

WUiAB-XV

Wydawanie zaświadczeń

WUiAB-XVI

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu

WUiAB-XVII

Wydawanie kserokopii dokumentów

WUiAB-XVIII

Odwołania i zażalenia w trybie postępowania

WUiAB-XIX

Wydanie dziennika budowy

WUiAB-XX

Decyzje o warunkach zabudowy

WUiAB-XXI

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

WUiAB-XXII

Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

WUiAB-XXIII

Udostępnienie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

WUiAB-XXIV

Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych)

WUiAB-XXV

Opinia dotycząca estetyki i ładu przestrzennego

WUiAB-XXVI

Opinia do wniosku o wydanie decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej

WUiAB-XXVII

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

WUiAB-XXVIII

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

 

Opis procedury

WZiON-I

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

WZiON-II

Nabycie zabudowanej działki gruntu w drodze przetargu

WZiON-III

Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego oraz umorzenie odsetek od tych należności (powstałe przed dniem 1 stycznia 1998)

WZiON-IV

Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

WZiON-V

Zmiana powierzchni gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste

WZiON-VI

Zmiana stanu prawnego użytkowania wieczystego (spadkobranie)

WZiON-VII

Zmiana stanu prawnego użytkowania wieczystego (zmiana nazwiska)

WZiON-VIII

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie

WZiON-IX

Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

WZiON-X

Zmiana warunków zagospodarowania gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste

WZiON-XI

Przedłużenie terminu zabudowy

WZiON-XII

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

WZiON-XIII

Nabycie gruntów na cele inwestycyjne w drodze przetargu (budownictwo mieszkaniowe i komercyjne)

WZiON-XIV

Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej

WZiON-XV

Bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych

WZiON-XVI

Zamiana nieruchomości gruntowych

WZiON-XVII

Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

WZiON-XVIII

Ustalenia wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą

WZiON-XIX

Wystawienie korekty faktury VAT dotyczącej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

WZiON-XX

Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości - postępowanie wszczynane z urzędu

WZiON-XXI

Ustalenie wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowod. budową urządzeń infrastr. tech. – postępowanie wszczynane z urzędu

WZiON-XXIII

Zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości i nabycie przez Gminę Miasto Szczecin praw do nieruchomości

WZiON-XXIV

Wystawienie informacji o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

WZiON-XXV

Zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty

WZiON-XXVI

Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami

WZiON-XXVII

Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej zwrot bonifikaty

WZiON-XXVIII

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

WZiON-XXIX

Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości

WZiON-XXX

Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

WZiON-XXXI

Wgląd i wydanie kserokopii dokumentów

WZiON-XXXII

Stwierdzenie przejścia wód oraz gruntów pokrytych wodami z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 3 czerwca 2005r. o zmianie ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw w trwały zarząd

WZiON-XXXIII

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

WZiON-XXXIV

Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu garażu

WZiON-XXXV

Wykonanie przez Skarb Państwa prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego

WZiON-XXXVII

Nabycie nieruchomości i praw do zasobu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

WZiON-XXXVIII

Umorzenie zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

WZiON-XXXIX

Udostępnienie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

WZiON-XL

Proporcjonalne naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

WZiON-XLI

Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji w bazie użytkowników wieczystych

WZiON-XLII

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zabudowanej stacją transformatorową polegająca na ustanowieniu służebności przesyłu

WZiON-XLIII

Sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu - wspólnocie mieszkaniowej – w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami

WZiON-XLIV

Wystawienie faktury VAT dotyczącej uiszczonej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Opis procedury

WGKiOŚ-I

Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

WGKiOŚ-II

Zgłoszenie do eksploatacji instalacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

WGKiOŚ-III

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

WGKiOŚ-IV

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

WGKiOŚ-V

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na rolnicze wykorzystanie ścieków w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód

WGKiOŚ-VI

Przekazanie innej dokumentacji geologicznej

WGKiOŚ-VII

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych pozostałych

WGKiOŚ-VIII

Udostępnienie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WGKiOŚ-IX

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat

WGKiOŚ-X

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów ozdobnych wraz z naliczeniem opłaty, dotyczących inwestycji prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - z wyjątkiem inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg

WGKiOŚ-XI

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

WGKiOŚ-XII

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych - bez naliczania opłaty*, budową dróg publicznych - z naliczaniem opłaty lub zastąpieniem usuwanych drzew lub krzewów innymi drzewami i krzewami*

WGKiOŚ-XIII

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

WGKiOŚ-XIV

Opiniowanie projektów robót geologicznych

WGKiOŚ-XV

Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

WGKiOŚ-XVI

Wydawanie kart wędkarskich

WGKiOŚ-XVII

Wydawanie kart łowiectwa podwodnego

WGKiOŚ-XVIII

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb

WGKiOŚ-XIX

Wydanie pozwolenia zintegrowanego

WGKiOŚ-XX

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód

WGKiOŚ-XXI

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

WGKiOŚ-XXII

Wpisanie do rejestru zwierząt na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

WGKiOŚ-XXIII

Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

WGKiOŚ-XXIV

Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (promesa)

WGKiOŚ-XXV

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

WGKiOŚ-XXVI

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

WGKiOŚ-XXVII

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

WGKiOŚ-XXVIII

Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych

WGKiOŚ-XXIX

Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej

WGKiOŚ-XXX

Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

WGKiOŚ-XXXI

Zatwierdzanie projektów robót geologiczno-inżynierskich

WGKiOŚ-XXXII

Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

WGKiOŚ-XXXIII

Zezwolenie na zbieranie odpadów

WGKiOŚ-XXXIV

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

WGKiOŚ-XXXV

Udostępnienie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

WGKiOŚ-XXXVI

Zezwolenie na transport odpadów

WGKiOŚ-XXXVII

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

WGKiOŚ-XXXVIII

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

WGKiOŚ-XXXIX

Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne przewozy osób

WGKiOŚ-XL

Krajowy transport drogowy osób - zezwolenie na przewozy regularne specjalne

WGKiOŚ-XLI

Informacja o wyrobach zawierających azbest

WGKiOŚ-XLII

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WGKiOŚ-XLIII

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

WGKiOŚ-XLIV

Wpis do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie i/lub transport odpadów

WGKiOŚ-XLV

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WGKiOŚ-XLVI

Zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu drogowego

WGKiOŚ-XLVII

Zgłoszenie wykonania czynności, robót, urządzeń wodnych lub innych działań niewymagających pozwolenia wodnoprawnego

WGKiOŚ-XLVIII

Zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego

WGKiOŚ-XLIX

Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szczecin

WGKiOŚ-L

Wydanie zezwolenia na przeprowadzanie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny

WGKiOŚ-LI

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

WGKiOŚ-LII

Krajowy transport osób – decyzja w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu

WGKiOŚ-LIII

Ustalenie na terenie Szczecina miejsc czasowo wyznaczonych do handlu

WGKiOŚ-LIV

Organizowanie imprez handlowych na wolnym powietrzu

WGKiOŚ-LV

Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób

WGKiOŚ-LVI

Krajowy transport osób - zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

WGKiOŚ-LVIII

Klasyfikacja akustyczna terenu

WGKiOŚ-LIX

Przyjmowanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji

WGKiOŚ-LX

Przyjmowanie pomiarów wielkości hałasu emitowanego do środowiska